...

Polityka Prywatności

Operator serwisu www.medimary.pl tj. firma MediMary Sp. z o.o., KRS: 0000818723 NIP: 5272914739 Regon: 38507355500000, szanuje prywatność wszystkich użytkowników odwiedzających witryny spółki i dokłada wszelkich starań, aby chronić ich dane osobowe. Nasza Polityka Prywatności powstała w celu wyjaśnienia, jak chronimy dane osobowe i finansowe naszych klientów. Dane osobowe klientów wykorzystujemy wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności i nie użyczamy ani nie sprzedajemy ich osobom trzecim.

By otworzyć konto w naszym serwisie, należy wypełnić wniosek zawierający dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań, by zachować bezpieczeństwo danych klientów. Naszą zasadą jest nieujawnianie danych klientów bez ich zgody osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo. Podanie nam niedokładnych lub niekompletnych danych może skutkować utratą jakości obsługi lub brakiem dostępu do naszego serwisu.

Administrator

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenie UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku jest firma MediMary Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818723 NIP: 5272914739 Regon: 38507355500000, kapitał zakładowy 10 000 zł.

Dane osobowe

Dane osobowe – dane osobowe użytkowników są przechowywane w celu korzystania z serwisu.

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie

Przetwarzanie –  oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Odbiorca

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Strona trzecia

Strona trzecia –  oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Operator

Operator – MediMary Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818723 NIP: 5272914739 Regon: 38507355500000, kapitał zakładowy 10 000 zł
Serwis

Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem: https:\\www.medimary.pl wraz z podstronami (zwany również „Stroną internetową”)

Usługi

Usługi – usługi dotyczące lub związane z kupnem produktów MediMary Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.medimary.pl

Użytkownik

Użytkownik – zweryfikowany podmiot korzystający z Serwisu.

W OPARCIU O JAKIE PRZEPISY PRAWA PRZETWARZANE SĄ LUB MOGĄ BYĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorami danych osobowych jest firma MediMary Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818723 NIP: 5272914739 Regon: 38507355500000.

W JAKICH CELACH SĄ LUB MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Informujemy, iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:

 • wysyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się wiążącą strony umowę lub relację biznesową,
 • w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwionym celem uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania,
 • w celach związanych z przygotowaniem oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub jest to działanie zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy stronami (art. 6 ust.1 b) RODO),
 • w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy oraz dociekania roszczeń w wyniku realizacji postanowień umowy, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przy czym za prawnie uzasadniony interes uważa się czynności podjęte w celu dociekania roszczeń w wyniku realizacji postanowień zawartej umowy (np. proces windykacyjny),
 • w celach związanych z realizacją postanowień zawartych w Regulaminie o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

UJAWNIANIE, PRZEKAZYWANIE, UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są lub mogą być:

 • ujawniane (przekazywane) odbiorcom danych osobowych – „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią – ujawnienie odbywa się wyłącznie na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 • ujawniane (przekazywane) stronie trzeciej – „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Dane osobowe mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych,
 • dane osobowe mogą być ujawniane organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (CZYLI POZA EOG)

Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.

JAK DŁUGO, ZGODNIE Z ZASADA CZASOWOŚCI, BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Informujemy, iż:

 • w przypadku wysyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Informuje się o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – przez czas niezbędny do udzielenia wyczerpujących informacji, nie dłużej niż przez okres 6 lat,
 • w celach związanych z przygotowaniem oferty – przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia Państwu naszej oferty oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej niż przez okres 6 lat,
 • w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – przez czas trwania umowy oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 • w celach związanych z realizacją postanowień Regulaminu – przez okres obowiązywania Regulaminu oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

KTO JEST ORGANEM NADZORCZYM?

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH PODANIE DANYCH JEST WYMOGIEM A KIEDY JEST DOBROWOLNE?

Informujemy, iż podanie danych osobowych jest:

 • w przypadku wysyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną,
 • w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na zadawane pytania,
 • w celach związanych z przygotowaniem oferty – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania oferty,
 • w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – jest wymogiem umownym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i realizacji postanowień zawartych w umowie,
 • w celach związanych z akceptacją i realizacja postanowień Regulaminu – jest wymogiem umownym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i realizacji postanowień wynikających z Regulaminu.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU W TYM PROFILOWANIU

Informujemy, iż: wchodząc na stronę internetową Administratora danych, nie podlegają Państwo automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

POLITYKA COOKIES

Informujemy, iż strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Pliki cookie zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu należącym do użytkownika końcowego pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator. Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych

Oprogramowanie służące do przeglądania Internetu (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić te ustawienia. Przeglądarka internetowa zezwala użytkownikowi na usuwanie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w menu pomoc lub dokumentacji przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących z Operatorem. Niektóre informacje o zrachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania strony oraz w celu zapewnienia możliwie najwydajniejszych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są za pomocą adresów URL. Ponadto, przechowywaniu mogą podlegać: data zapytania, czas odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez HTTP, HTTPS, informacje o błędach, które wystąpiły podczas realizacji transakcji HTTP, HTTPS, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (odnośnik) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika oraz adresie IP. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami, Operator nie łączy takich danych z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikowania użytkownika (chyba, że jest to konieczne dla prawidłowego działania Serwisu), a jedynie do celów administrowania serwerem.

JAKIE JEST ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.

JAKI ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH JEST PRZETWARZANY?

Administratorzy danych przetwarza dane osobowe zwykłe i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów. W przypadku przesyłania danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzane mogą być np. imię i nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji. W ramach świadczenia Usług Operator może wymagać od Użytkownika podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, wypełnionego formularz AML. Zgodnie z zasada minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: https://medimary.pl/ w zakładce kontakt lub tradycyjna pocztą na adres Administratora danych: MediMary Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 65, 00-876 Warszawa, lub za pomocą adresu e-mail: info@medimary.pl.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.